ภารกิจส่งมอบงานในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

ระหว่าง ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง VIP ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา