ขอแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ และจะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๒ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙