ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

อธิการบดีแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสการได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙