การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม K๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท Click