ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

เนื่องจากลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และจะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐