ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี แสดงความยินดี แด่ ผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ ท่าน ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐