คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

luksanajun

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๘๙

การศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (French-Modern and Classical Language),Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๔ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร
- นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- เลขานุการตรี และเลขานุการโท กองสนเทศเศรษฐกิจ และการค้า กรมเศรษฐกิจ
- เลขานุการโท และเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และรองผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การอาหารและเกษตร (FAO) โครงการอาหารโลก (World Food Programme)
- ผู้อำนวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
- ที่ปรึกษาคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและผู้แทนสำรองไทย (Alternate) ประจำคณะมนตรีความมั่นคง (ช่วงที่ไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘)
- รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจ
- เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง (รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ)
- อธิบดี กรมอาเซียน (และรับผิดชอบงาน APEC ด้วย)
- เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู
- อธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ
- รองปลัดกระทรวง ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และประธาน G-๗๗
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งานพิเศษที่เกี่ยวองค์กรสหประชาชาติ และสถาบันองค์กรต่างประเทศ

- ประธานกลุ่ม ๗๗ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
- Co-Chair ร่างปฏิญญา Political Declaration จาก HIV/AIDS ๒๐๐๖-UNGASS
- Co-Facilitator ของประธาน UN General Assembly ในการจัดทำWorld Summit Declaration ด้านความมั่นคง (๒๐๐๕)
- ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Board of Director) และExecutive Committee Member ของสถาบัน International Institute of Sustainable Development (IISD) ประเทศแคนาดา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฎ
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- จตุตถจุลจอมเกล้า

ติดต่อ

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
เลขาฯ : คุณเล็ก (สุนันทา) โทร. ๐๒-๕๕๓-๘๖๐๕ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณนุ้ย (ลัดดาวัลย์) โทร. ๐๒-๕๕๓-๘๖๐๔ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรสาร : ๐-๒๕๕๓-๘๕๓๐