คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

manoon san

คุณมนูญ สรรค์คุณากร

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๔

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- Advance Management Program Harvard University, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- กรรมการประเมินรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
- คณะกรรมการบริหาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.๒๕๕๓–พ.ศ.๒๕๕๖)
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.๒๕๒๐–พ.ศ.๒๕๕๓)

ติดต่อ

ที่อยู่ : ๓/๒๔๖ หมู่บ้านเศรษฐสิริ ๓ ซอย ๗ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐