คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

mechai

คุณมีชัย วีระไวทยะ

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔

การศึกษา

- โรงเรียนวชิราวุธ วิทยาลัย
- โรงเรียนจีลอง แกมม่า ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การพาณิชย์(๒๕๐๗) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
- ผู้ก่อตั้ง และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
- ประธานมูลนิธิสถาบัณสิ่งแวดล้อมไทย
- กรรมมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติเพื่อป้องกันเอดส์
- ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสภา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย(TDRI)
- รองประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ทูตพิเศษองค์การสหประชาชาติ (UNAIDS)
- สมาชิกวุฒิสภา (๒๒ มี.ค ๒๕๔๓ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๙)
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๑๔ มิถุนายน – ๑ ตุลคม ๒๕๓๕)
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๘ มีนาคม ๒๕๓๔ – ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕)
- สมาชิกวุฒิสภา (๒๒ มี.ค. ๒๕๓๙ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓)
- สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔)
- โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑)
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ๒๕๓๔
- มหาวิชิรมงกุฎไทย(ม.ว.ม.) ๒๕๓๒
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) ๒๕๒๙
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ท.) ๒๕๒๘

ติดต่อ

ที่อยู่ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ๖ สุขมวิท ๑๒ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๙-๔๖๑๑ ต่อ ๓๓๑,๓๐๙
โทรสาร : ๐-๒๒๒๙-๔๖๓๒
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.