นายกสภามหาวิทยาลัย

kraisid ton

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

kittipong

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

choke bul

ดร.โชค บูลกุล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

chotika sav

คุณโชติกา สวนานนท์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

taveesak kor

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

prawase was

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

manoon san2

คุณมนูญ สรรค์คุณากร

icon documentประวัติ, ติดต่อ

mechai

คุณมีชัย วีระไวทยะ

icon documentประวัติ, ติดต่อ

luksanajun

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

icon documentประวัติ, ติดต่อ 

somsak lee

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

somsak chod

คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

icon documentประวัติ, ติดต่อ

somkiat tang

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

surasak lik

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

seree tuc

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

icon documentประวัติ, ติดต่อ

amorn chan

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

bunjong

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี

icon documentประวัติ, ติดต่อ

wiroon boo

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

ประธานสภาคณาจารย์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

jongjat aow

พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

icon documentประวัติ, ติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

kampanad bha

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

chartchalerm

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

prasit wat

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

yajai

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

waranun

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

chailad

รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

icon documentประวัติ, ติดต่อ

thitikom pua2

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

Sarunya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

Sirichai

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

Piya

รองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

icon documentประวัติ, ติดต่อ 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

Khamron

นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์

icon documentประวัติ, ติดต่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Sarayut

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

icon documentประวัติ, ติดต่อ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Kongkhet-2

รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

icon documentประวัติ, ติดต่อ