คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

patcharee lertrit

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อ

ที่อยู่ : ๒๕/๒๕ หมู่ ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕
โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๗
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : -