คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

phiyamit sri

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อ

๒๗๐ ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๑๒๙๓
โทรสาร :
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.