คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

pramote.tra

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์

ประวัติ

การศึกษา

- Ph.D. สาขา Clinical Pharmacy จาก Cardiff University, U.K. เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
- วท.ม. (เภสัชศาสตร์) สาขาเภสัชกรรมคลินิก จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
- ภ.บ. สาขาเภสัชศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- รองประธานสภาคณาจารย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕
- อนุกรรมการการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
- กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสุตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ที่ปรึกษาชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มติดตามและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (AdCOPT) สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

- น่ารัก ยี่สุ่นแป้ น, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, วรรณี กีรติเตชากร, ทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์, .ธิดา นิงสานนท์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และคณะการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณของโรงพยาบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย. วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ เดือน กค.-ธค. พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอบรับแล้ว)

บทความทางวิชาการอื่นๆ

- KC S, Tragulpiankit P. Pharmacovigilance: An Overview. Mahidol J Pharm Sci2011;38:1-รางวัล
- Won the first place at the Pharmacovigilance Quiz Bowl in the 5th International Society of Pharmacovigilance (ISoP) Annual Meeting in 2005.
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

ติดต่อ

ที่อยู่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๔๗ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๔๔-๘๖๗๙
โทรสาร : ๐-๒๓๕๔-๔๓๒๖
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.