คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

prasit.wat

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภาา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติ

เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐

การศึกษา

- Fellow of the American College of Surgeons American College of Surgeons, (F.A.C.S) USA ๒๕๔๑
- Doctor of Philosophy University of London, United Kingdom ๒๕๓๕
- Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh(F.R.C.S.Ed) Royal College of Surgeons of Edinburgh, United Kingdom ๒๕๓๔

ตำแหน่งปัจจุบัน

- คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
- Education Advisor Peking Union Medical College,China
- นายกสภา สภาอาชีวศึกษา กทม. กระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ

- คณะกรรมการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
- ประธานคณะทำงานเพื่อวางแผนการผลิตแพทย์เพิ่มของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- กรรมการและรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
- อนุกรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบราชการตาม พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

ผลงานวิจัยที่สนใจ

- กลไกการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยที่มีพยาธิใบไม้ในตับ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อ

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒ ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๗๖๗๕-๘
โทรสาร : ๐-๒๔๑๒-๑๓๗๑
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณดุจดาว