คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

chartchalerm

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ติดต่อ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๕ ต่อ ๒๒๐๒
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๔๓๘๐
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.