คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

prawase.was

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ประวัติ

เกิดวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๗๕

การศึกษา

- ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาทางมนุษยพันธุศาสตร์ (Human Genetics) มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยต่างๆ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- ประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย
- ประธานมูลนิธิไทย
- ประธานคณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” และกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
- ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตยาทางอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- คณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ
- ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
- มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗

ติดต่อ

ที่อยู่ : ๘๔ ซอยประกอบผล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๕ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๑ 
โทรสาร : ๐-๒๔๑๒-๙๗๘๓
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณแหม่ม (วรนุช) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.