คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

sathaporn.sat

ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๑

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนตรงจิตวิทยา ปีพ.ศ. ๒๕๑๖
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น(ปกศ.ต้น) จากวิทยาลัยครูพระนคร ปีพ.ศ. ๒๕๑๘
- การศึกษาบัณฑิต(เกียรตินิยม)(กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน) ปีพ.ศ.๒๕๒๒
- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. ๒๕๒๗
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. ๒๕๕๐

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา๘ (ชำนาญการ) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักหอสมุด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ)
- อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา (๒๕๒๙-๒๕๔๕) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการบริหารสำนักหอสมุด (๒๕๓๘-๒๕๔๑) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๔๓-๒๕๔๕)
- กรรมการพิจารณาและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมโครงการการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๓๔-๒๕๔๑)
- ประธานและกรรมการคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (๒๕๓๐-๒๕๔๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ติดต่อ

ที่อยู่ : รองผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๒๒๓, ๔๒๒๕
โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๙๕๘๐
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.