คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

seree.tuc

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
- อนุมัติบัตร สาขาประสาทวิทยาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.377) กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ข้าราชการบำนาญ
- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการแพทย์กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
- รองอธิบดีกรมการแพทย์
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมการแพทย์
- นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ติดต่อ

ที่อยู่ : ๑๑๐๓ ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ ๓๓ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๗๒-๗๙๐๖
โทรสาร : ๐-๒๔๗๒-๗๙๐๗
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.