คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

somkiat.tang

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๗)
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M. ENG) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology (พ.ศ. ๒๕๓๔)
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๑)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ติดต่อ

ที่อยู่ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)๕๖๕ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๗๑๘-๕๔๖๐ ต่อ ๒๐๕
โทรสาร : ๐-๒๗๑๘-๕๔๖๑-๒
E-mail : -