คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

somsak lee

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖

การศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- สมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ.๒๕๓๔–พ.ศ.๒๕๓๗)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ.๒๕๓๖–พ.ศ.๒๕๔๓)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน (พ.ศ.๒๕๔๐–พ.ศ.๒๕๔๒)
- อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.๒๕๓๖-พ.ศ.๒๕๔๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.๒๕๔๙)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๔๙)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน THE KNIGHT OF ST. GREGORY THE GREAT ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ ๒ จากสำนักวาติกัน (พ.ศ.๒๕๓๗)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง DATO’PADUKA BAGI DARJAH KEBESARAN JIWA MAHKOTA KELANTAN YANG AMAT MULIA (D.J.M.K.) จากประเทศมาเลเซีย (พ.ศ.๒๕๕๐)

ติดต่อ

ที่อยู่ : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๘๘ ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.