คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

surasak lik

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑

การศึกษา

- ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาเอกทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๓-พ.ศ.๒๕๕๖)
- คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-พ.ศ. ๒๕๕๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎไทย

ติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๑๓-๒๑๔๑
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.