คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

taveesak kor

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๖

การศึกษา

- Bachelor of Engineering University of London, UK
- Doctor of Engineering University of London, UK

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒)
- คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. ๒๕๔๙ -๒๕๕๒)
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑ -๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า (พ.ศ.๒๕๔๗)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (พ.ศ.๒๕๔๓)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๓๓)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.๒๕๓๑)

ติดต่อ

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๘๘
โทรสาร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.