คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

thitikom pua2

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อ

ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๕๐๐๐
โทรสาร : ๐-๒๓๕๔-๗๑๖๕
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.