- ขยายเวลาส่งงานข้อมูลตัววัด 5 มิติ เป็นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. update : 5 พ.ค. 2560

การส่งงานคณะสามารถเลือกส่งได้ :

  • eMail ส่งตรงที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • หากข้อมูลมีขนาดใหญ่ให้ส่งเป็น CD ที่ คุณสุทัสศรี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.

 

- เอกสาร TRIS นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ ม.มหิดล วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 icon-pdf update : 24 มี.ค. 2560

- เอกสารกรอบการประเมินส่วนงาน icon-pdf update : 5 เม.ย. 2560

- เอกสารประกอบการชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนงาน icon-pdf update : 5 เม.ย. 2560

- แบบสำรวจสถานะส่วนงาน ms excel update : 5 เม.ย. 2560

- แบบจัดเก็บข้อมูล TRIS ms excel update : 5 เม.ย. 2560

- แบบเก็บข้อมูลสำนักงานอธิการบดี ms excel update : 12 เม.ย. 2560

- สรุปการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ms excel update : 20 เม.ย. 2560