คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

udom.kac

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดี

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

การศึกษา

- ระดับปริญญาตรี ปริญญา วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๙
- ระดับปริญญาโท ปริญญา พบ.จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๑
- ระดับปริญญาโท ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๕
- ระดับปริญญาเอก ปริญญา วว. อายุรศาสตร์ จากแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๒๗
- Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California, San Diego,USA พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ วาระ
      วาระที่ ๑ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
      วาระที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ -๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๓

ประวัติการเป็นสมาชิกหรือกรรมการ สมาคม มูลนิธิ ชมรม หรืออื่น ๆ

- เลขาธิการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ๓ สมัย พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙, พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓
- ประธานกลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕
- ประธานชมรม Thai Motility Club สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗
- อุปนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑
- ประธานชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ วาระ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – มกราคม พ.ศ. 2558

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

- แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๔
- Quality Person of the Year 2009 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒
- ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประธานการจัดประชุมวิชาการโรคระบบทางเดินอาหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค พ.ศ. ๒๕๕๕
- บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕
- ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕
- ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖
- นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

ติดต่อ

ที่อยู่ : สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๔๙-๖๓๐๒
โทรสาร : ๐-๒๘๔๙-๖๓๓๐
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณนิกข์นิธิ (นิก)