คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

wiroon.boo

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช
ประธานสภาคณาจารย์

ประวัติ

เกิดวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๘

การศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๔๕ อนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
- พ.ศ. ๒๕๔๔ อนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทยสภา
- พ.ศ. ๒๕๓๘ Diploma in Clinical Oncology, Royal Marsden Hospital, University of London , United Kingdom
- พ.ศ. ๒๕๓๒ Certificate in Traumatic Surgery, Alfred Hospital, Monash University Melbourne, Australia
- พ.ศ. ๒๕๒๙ วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. ๒๕๒๓ แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. ๒๕๒๑ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งบริหาร

- รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ายการศึกษา
- กรรมการบริหารภาควิชาศัลยศาสตร์
- กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- กรรมการบริหารองค์กรแพทย์ศิริราช
- ประธานสภาอาจารย์ศิริราช
- ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการแพทยสภา

ติดต่อ

ที่อยู่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๘๐๐๖
โทรสาร : ๐-๒๔๑๒-๑๓๗๐
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขาฯ : คุณทิพวรรณ(เชอรี่)