กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๐ ด้านสาธารณสุข” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๐ (Quality Persons of The Year 2020) เพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัว และการทำงาน พร้อมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เข้ารับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๐ ด้านสาธารณสุข” จากมูลนิธิฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com