นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับมหาวิทยาลัย” ในการประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับมหาวิทยาลัย” ในการประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม พร้อมบรรยาย ในหัวข้อ “การส่งเสริม Sustainability Development Goals : Why” และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำงานผ่านการจัดนิทรรศการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืนต่อไป

Website MU : https://mahidol.ac.th/th/2020/mahidol-sustainablity2020/

FB MUPR : https://www.facebook.com/212270808827/posts/10158689719168828/?d=n ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมที่ : www.mahidol.ac.th
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com