พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวันแรก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น ๖,๓๒๕ ราย โดยแบ่งเป็น ๒ วัน คือ วันจันทร์ที่ ๕ และวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ช่วงบ่าย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ ราย และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒,๐๙๘ ราย ซึ่งได้แก่บัณฑิตจาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://mahidol.ac.th/th/2020/grad2562-oct5/
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com