พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 256ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปีการศึกษา 2565 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน  4 ท่าน ได้แก่
1ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน)
3. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุษณี วิบุลผลประเสริฐ ป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี
4ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภณ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา