พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com