มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MU Endowment Kick-off Day ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน MU Endowment Fund Kick-off Day ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงที่มาของกองทุนมหิดลยั่งยืน และความสำคัญที่กองทุนนี้จะสร้างขึ้นเพื่อความพร้อมในอนาคต (Future Ready) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MACM Hall) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง “การเชื่อมต่อความแข็งแกร่งของชาวมหิดลอย่างยั่งยืน” และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษเรื่อง “ต้นน้ำแห่งการสร้าง (สร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต) กับ Impact มหาศาลที่อาจพลิกประเทศให้เปลี่ยนไปตลอดกาล” จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ไล่ตามอนาคต ภารกิจของนักวิจัยที่ไม่มีใครเคยรู้” รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “สร้างพยาบาล สร้างความยั่งยืนทางสุขภาพของคนไทย” และนายวรินทร์ อาจวิไล (ครูต้นกล้วย) ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ตัวโน้ตเชื่อมต่ออนาคต”

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อสร้างการรับรู้ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” (Wisdom of the Land) และนำไปสู่การระดมทุนเพื่อจัดตั้ง กองทุนมหิดลยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งกองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol University Endowment Fund) โดยเป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล บนแนวคิด Future Ready ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย กองทุนมหิดลยั่งยืน ต้องการขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งการ “สร้าง” ของมหาวิทยาลัยมหิดล บน 3 แกนหลัก ได้แก่ การสร้างคน การสร้างปัญญา และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ และสร้าง Impact ที่ดีต่อไป