มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future”

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Gemma Edgar Counsellor (Development) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและพูดถึงการสนับสนุนในด้าน SDGs ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธารา วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ขึ้นเพื่อรับฟังแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาด้านความยั่งยืนและกรอบการดำเนินงาน จากนักวิชาการด้านสังคมศึกษา รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยและคณะในสายสังคมศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ทั้งในด้านการวิจัย การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ภายในงาน มีการเสวนาหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ Sustainable Deans’ Talk” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยถึงทิศทาง มุมมองของการขับเคลื่อนและอนาคตในประเด็นความยั่งยืนและพัฒนาการในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และบทบาทของศาสตร์ด้านสังคมและความสัมพันธ์กับความยั่งยืน การเสวนา The Launch of Sustainability Report and Book โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาหัวข้อ Students’ Views on Social Sciences and Sustainability” โดย พระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ พระบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณณัฐดนัย สุบิน นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสายธาร ชัยพรแก้ว นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสุทธิพงษ์ ไชยนาท นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานและมุมมองด้านความยั่งยืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาหัวข้อ Opportunities Forum” โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ และคุณยลดา สวนยศ นักต่อสู้เพื่อสิทธิเพศหลากหลาย เพื่อพูดคุยถึงประเด็นชีวิตและโอกาสในชีวิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิถีแห่งอาชีพสุขภาพ การเมือง และครอบครัว  และการเสวนาหัวข้อ The Better Forum: สื่อกับการขับเคลื่อนสังคม” โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี รองประธานกรรมการบริษัท เดอะเบทเทอร์ นิวส์ จำกัด และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท เดอะเบทเทอร์ นิวส์ จำกัด