มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต โดยพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม บิณฑบาตรับการถวายภัตตาหารและสิ่งของ พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายมาลัยราชสักการะ จุดธุปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” และเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา