สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาพมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com