สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๐ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com