เสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง วิถีปกติใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิจัย

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “วิถีปกติใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ และอาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mahidol.ac.th/th/2020/mu-new-normal3/
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com