แสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทประชาชน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนมอบกระเช้าต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ แสดงความยินดีแด่ คุณมีชัย วีระไวทยะ ได้รับพระราชทานรางวัล
ชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทประชาชน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com