แสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร และได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนมอบกระเช้าต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร และได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com