“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19” (MU-EDP#19)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๑๙” (MU-EDP#19) วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร เพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน และการบริหารจัดการสู่อนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com