ข่าวกิจกรรม 2563

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

สธ. จัดประชุมวิชาการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19” (MU-EDP#19)

เสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง IT วิถีปกติใหม่กับการเว้นระยะห่างทางสังคมในมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง วิถีปกติใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิจัย

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com