ข่าวกิจกรรม 2563

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับมหาวิทยาลัย” ในการประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๐ ด้านสาธารณสุข” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”

แสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทประชาชน

แสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี ๒๕๖๒ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร และได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๑๙

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔