ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

  • ระเบียบการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และการลงคะแนน แบบออนไลน์ E-Vote พ.ศ. ๒๕๖๗
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการลงคะแนน แบบออนไลน์ E-Vote พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับแก้ไข)
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • โปสเตอร์ เชิญชวนลงคะแนนเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ