มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล Champion KM Faculty

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีส่วนงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. คณะกายภาพบำบัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นผู้รับรางวัล

2. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้รับรางวัล

3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล

ทั้งนี้ ระบบ Digital KM Masterclass เป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรม Champion KM Faculty ประจำปี 2565 เพื่อค้นหาส่วนงานที่มีบุคลากรเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ Digital KM Masterclass ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 พฤศจิกายน 2565 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ได้รับรางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ผู้สอนในโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่มีผลงานด้านการสอนออนไลน์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างใน การพัฒนางานด้านการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Outstanding Awards : Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัล Full Online Course : รายวิชา ศรกอ 104 จริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
1. นางสาวณัฎฐนิช จิรพงศ์ไผท
2. นางสาวจุติมา รัตนคช
3. นางสาวพาขวัญ นวลนิ่ม
4. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
5. นางสาวพรชนก โพธิ์บัณฑิตย์
6. นายภาคภูมิ มะโนชาติ

2. รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Outstanding Awards : Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัล Blended Learning Course : รายวิชา MBMG 515 Protein Technologies and Applications (Session: Fluorescent Protein Technology) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

3. รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Learning Innovation for Online Courses Awards : Online Instruction Techniques รางวัล Engagement Strategies for Online Teaching : รายวิชา รมคร 208 ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่
1. อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
3. นางสาวศุภนันท์ วัฒนบุตร

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล (วาระพิเศษ)
MU : The Way Forward (Super Collaboration)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล (วาระพิเศษ) MU : The Way Forward (Super Collaboration) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีทุกฝ่าย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อภิชาติ วิชญาณรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นายมนูญ สรรค์คุณากร และอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำเสนอโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
– Global Health
– Health & Wellness
– การปรับโครงสร้าง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– Social Enterprise เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– แผนการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals

ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวาระพิเศษในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ริเริ่มจากพันธกิจหลักทั้งในปัจจุบันและอนาคตของส่วนงาน สู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ถวายมาลัยราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ­ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” Categories

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 (Mahidol Quality Fair 2022) ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” และการเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานและการสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัล Team Good Practice Award รางวัล Innovative Teaching Award การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass การเผยแพร่บทความ ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) โดยกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปี 2565 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลงานเพื่อนำเสนอภายในงาน 342 ผลงานจาก 22 ส่วนงาน และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,400 คน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชมเชยโปสเตอร์ Elrctronic Vote for MU (E,-Vote)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โดย ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “ดุลยภาพครอบครัวไทย ใส่ใจความรุนแรงและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ครอบครัวคุณภาพ สร้างได้ด้วยมือเรา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “ดุลยภาพครอบครัว สู่ความมั่นคงของมนุษย์” โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร อภินันทเวช จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณชนิดา สุวีรานนท์ เจ้าของเพจเรไรรายวัน ร่วมการเสวนา ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยครอบครัว ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและผลักดันนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพและความมั่นคงในครอบครัวไทย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมในปัจจุบันให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับสถาบันวิชาการด้านครอบครัว

                                                                       

ข้อมูลและภาพ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียบเรียงโดย : งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นองค์อุปถัมภ์วงการพฤกษศาสตร์ พระราชทานกระแสพระราชดำริหลายประการในการสร้างสรรค์ และพัฒนาวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารพืชพรรณ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทรงจัดให้มีการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัย ดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงห่วงใยไปถึงเยาวชน ทรงส่งเสริมให้ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม เกิดความรักหวงแหนทรัพยากร ผ่านโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ทั่วประเทศไทย อีกทั้ง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักพฤกษศาสตร์ และวงการพฤกษศาสตร์ไทย ทรงตระหนักถึงความขาดแคลนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นฐาน และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ 579 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสวัสดิมงคล อันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มพูนเกียรติภูมิแก่คณะวิทยาศาสตร์สืบไป</br></br>

นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 5 ราย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 2 ราย ผู้เข้ารับพระราชทานทุนมหิดลวิทยาจารย์ จำนวน 2 ราย และผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล จำนวน 1 ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,195 ราย แบ่งออกเป็น ช่วงเช้า จำนวน 2,096 ราย ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโครงการร่วมผลิตฯ กระทรวงสาธารณสุข

ช่วงบ่าย จำนวน 2,099 ราย ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

โอกาสนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 6 ราย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 5 ราย ผู้ได้รับทุนภูมิพล จำนวน 1 ราย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกล่าวสดุดีฯ และถวายความอาลัย จากนั้น มีการปาฐกถาเทิดพระเกียรติ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โรงพยาบาลศิริราช