มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี 2566 MUSEF 2023 Low Sodium Festival ภายใต้แนวคิด มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม” Categories

วันที่ 26 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี 2566 MUSEF 2023 Low Sodium Festival ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม” และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ อาสาสมัครชุมชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรับชมการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live: MUSEF Conference

ภาคเช้า มีพิธีมอบรางวัล Low Sodium Awareness Video Competition 2023 และ รางวัล Low Sodium Hackathon 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล การเปิดตัว MUSEF Brand Ambassador 2023 เพื่อเป็นผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานของ Mahidol University Social Engagement Forum ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง โภชนาการกับโรค NCDs โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาชิกวุฒิสภา การเสวนาเรื่อง ลดโซเดียม ห่างไกลโรค NCDs โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม คุณณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคุณพล ตัณฑเสถียร เชฟชื่อดัง และเจ้าของช่อง YouTube: PHOLFOODMAFIA Talk ดำเนินรายการโดย คุณพัทธ์ ชนภัณฑารักษ์

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ มีหน่วยงานภายนอกบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เป็นพิธีเปิดนิทรรศการ “สีสันอัตลักษณ์แห่งองค์กรในมหาวิทยาลัยมหิดล : Color Palettes of Mahidol U.” โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 โดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสีสันอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข จึงได้ถือให้วันนี้เป็นวัน “มหิดล” เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ : การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ : การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีทุกฝ่าย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

โอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมระดมความคิดเห็น และนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวาระพิเศษครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถวางทิศทางและนโยบายอีก 4 ปี ข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้น

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit :3) ครั้งที่ 41/2566 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ของวิทยาลัยศาสนศึกษา ครั้งที่ 41/2566 และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster: การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมผู้บริหาร ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ มีประเด็นดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ 2

1. ปฏิรูปให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งทั้งในด้านบุคลากร การเงิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเน้นพัฒนาทั้งนักศึกษาและบุคลากรอย่างคู่ขนานตามแนวทาง Small but Smart

3. พัฒนางานบริการวิชาการทั้งในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการด้านศาสนศึกษา

4. สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

2. โครงการของส่วนงานร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit มหาวิทยาลัย

1. การวิจัย

– โครงการสัมมนาระดับนานาชาติ MU-CRS Seminar

2. บริการวิชาการ และส่งเสริม Community Engagement

– โครงการพระบัณฑิตอาสา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 40/2566 ของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 40/2566 ของบัณฑิตวิทยาลัย และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ 2

1.1 มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการผลิตหลักสูตรและบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ

1.2 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

1.3 ขยายการดําเนินการ ด้านการจัด Short Course Trainings ในทุกสาขาวิชา

1.4 ดําเนินการพัฒนา และจัดอบรม 21st Century Skills ให้นักศึกษาอย่างเป็นระบบ

1.5 ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา มีความยืดหยุ่นสูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นระบบบริหารจัดการแบบดิจิทัล

1.6 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความพร้อมรับมือกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022

1.Innovation in Health & Wellness

1.1 สร้างแพลตฟอร์มการจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันร่วมผลิตที่มาจากภาครัฐและเอกชนในลักษณะร่วมกันรับผิดชอบ (Shared responsibility) และร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation)

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพ)  (หลักสูตรภาคพิเศษ)

– หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม) (หลักสูตรภาคพิเศษ)

1.2 จัดการศึกษาให้รองรับการศึกษาตลอดชีพ และการบริการวิชาการ ที่สามารถสะสมหน่วยกิต ได้แก่ ระบบ MAP-C, Microcredentials สอดคล้องกับ Flagship 1 การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต

2. Structure & HR Resource

2.1 การปรับโครงสร้าง

2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

– LEAN MANAGEMENT & REORGANIZATION เพื่อ Alignment และ Integration ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย และคู่ความร่วมมือภายนอก

3. แผนโครงการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals: SDGs

– Inclusiveness การสนับสนุนทุนเกี่ยวกับการศึกษา/สนับสนุนวิจัยแก่นักศึกษา (สอดคล้องกับ SDGs 1, 4, 10)

(สอดคล้องกับ SDGs 1, 4, 10) (ช่วงปีการศึกษา 2564 จำนวน 243 ทุน)

3. โครงการของส่วนงานที่ร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit ของมหาวิทยาลัย

1.การศึกษา

– ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และจัดตั้ง Mahidol Continuing Education Center เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และการเรียนรู้

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 39/2566 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 39/2566 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1.การดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานเสนอไว้ใน University Council Visit 2

  1. ส่งเสริมการต่อยอดการทำงานของ HAPPINOMETER และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ HAPPINOMETER โดยเน้นกิจกรรมแบบออนไลน์/Hybrid และสร้างศักยภาพนักสร้างสุข
  2. ส่งเสริม TPAK ให้เป็น ASEAN Population and Physical Activity Center และ WHOCC
  3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาผ่านการประเมิน AUN-QA 3.0 และ ASEAN 4.0
  4. พัฒนา Mahidol Migration Center (MMC) เป็นศูนย์วิจัยร่วม (Joint Research Unit) ในระดับนานาชาติ
  5. ผลักดันให้ Asian Population Association (APA) เป็นภาคีดำเนินงาน (Implementing Partner) ของ UNFPA
  6. พัฒนาความร่วมมือในการจัดทำโครงร่างวิจัยขอแหล่งทุนต่างประเทศโดยมีเป้าหมายให้กาญจนบุรีเป็นพื้นที่ศึกษาและเป็น Social lab
  7. ผลักดันให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยใช้งานวิจัยของสถาบันฯ เป็นกรอบในการขับเคลื่อน

2. เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster: การระดมสมอง MU The Way Forward 2022

1. Global Health

1.1 Global Health Governance

-MMC-JRU จัดการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ เรื่อง International M&E training in public health for migrant workers (22 participants จาก 7 ประเทศ คือ Myanmar, Indonesia, Thailand, India, Nepal, South Korea, Gambia; 35 hours, May 22-26, 2023) และกำลังพัฒนาโครงร่างเพื่อนขอรับทุนจาก MU IR เพื่อจะจัดการอบรมระยะสั้นนี้ในระดับประเทศในปี 2024

2. Health & Wellness

2.1 Innovation in Health & Wellness

-โครงร่างวิจัยเรื่อง Training for migrant workers in elderly care ส่งขอทุน MU Rising funding, 2023-2024; working with Thailand Professional Qualification Institute (TPQI), Migrant Working Group (pending funding from Health Systems Research Institute  (HSRI-สวรส)

3.  แผนโครงการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals: SDGs

3.1 Healthy Foods

-โครงการวิจัยติดตามและประเมินสภาพแวดล้อมทางอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในประชากรไทยทั่วไปและกลุ่มเฉพาะ

-โครงการการวิเคราะห์ระบบอาหารของประเทศไทย

-โครงการการวิเคราะห์และประเมินผลโยบายและมาตรการด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

3.2 Inclusiveness

-การพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

-โครงการให้บริการทางวิชาการ: การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER (ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย)

3.3 Capacity Building

-สนับสนุนให้นักวิจัยโครงการสมัครรับทุนเรียนดีระดับปริญญาเอกด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของสปอว.ในสาขาที่เป็นความต้องการของสถาบันฯ เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณและสร้างอาจารย์รุ่นใหม่

3.4 Sustainable City & Community (Climate Change)

-โครงร่างวิจัยเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุเพื่อเป็นแนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยระบบนิเวศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอขอทุนภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นสังคมคาร์บอนต่ำ

-พัฒนาโครงร่างวิจัยเรื่องการรับรู้และนำแนวคิดแนวคิด Circular economy ไปใช้ในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มเปราะบาง

3. โครงการของส่วนงานที่ร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit ของมหาวิทยาลัย

1. การศึกษา

-ปรึกษาหารือกับหลักสูตรถึงแนวทางในการสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง SDGs ในรายวิชาสำคัญของสถาบันฯ เพื่อปลูกฝังการมี mindset SDGs ให้กับผู้เรียน (แผน)

2. การวิจัย

-สนับสนุนให้โครงการวิจัยของสถาบันฯ นำข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ต่อยอดเพื่อตอบสนอง SDGs และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวิจัยของสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการทำวิจัย (สร้างความต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มแข็ง)

3. บริการวิชาการ และส่งเสริม Community Engagement

-สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (สร้างความต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มแข็ง)

4. Campus Operations

-ปลูกฝัง mindset SDGs ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ทุกประเภท (แผน)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 38/2566 ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 38/2566 ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ 2
1. Food research cluster/collaboration ร่วมกับนักวิจัยของไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาหารและโภชนาการภายในมหาวิทยาลัย

2. ความร่วมมือกับ Harvard Medical School เพื่อสร้างศักยภาพในการวิจัย และตรวจวิเคราะห์ Nutrient Biomarkers เพื่อเป็น High throughput Core Laboratory ในการวิจัย ศึกษาสำรวจด้านโภชนาการของภูมิภาค

3. การให้บริการวิเคราะห์ขั้นสูงด้านอาหาร และโภชนาการ เช่น สาร THC และ CBD จากกัญชาในอาหาร, Targeted/Untargeted Metabolome, Unknown Active Compounds จากสารสกัดจากพืชและสัตว์ สาร PAHs

4. การจัดทำหลักสูตรปริญญาเอก Joint Degree กับ Rutgers University, สหรัฐอเมริกา: Functional Food and Medical Nutrition

5. การให้บริการฝึกอบรมที่ทันสมัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากร และเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม

6. ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ หรืออาหารสุขภาพ เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

2. เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster: การระดมสมอง MU The Way Forward 2022

1. Global Health

1.1 Digital Health การขยายฐานข้อมูล คุณค่าสารอาหารให้ครอบคลุม Branded products

2. Health & Wellness

2.1 สร้างมาตรฐานสถานประกอบการ ด้าน Health & Wellness ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและภาคเอกชน

– โครงการผลักดันให้เกิด การกำหนดมาตรฐานความข้นหนืดอาหารตาม IDDSI โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

2.2 Innovation in Health & Wellness

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น UHT-blenderized diet, Food for dysphagia, Human milk fortifier

3.Structure & HR Resource

3.1 การปรับโครงสร้าง

– ยุบเลิกโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด “ต้นน้ำ” ปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานแปรรูปกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบผง CRA/CRO

3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

– Co-Faculty กับวิทยาเขตกาญจนบุรี

4. Social Enterprise

4.1 จัดตั้งบริษัทรูปแบบ Social Enterprise และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

– การผลิต Human Milk Fortifier

– การผลิต และ พัฒนา Food for rare disease

– การสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร/Premium food

5. แผนโครงการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals: SDGs

5.1 Healthy Foods

– GDQS และ regional reference biomarker laboratory

– MU-Cohort study

– Food environment mapping

5.2 Inclusiveness

– One Country One Priority Product (OCOP)

– การบริหารจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหายาก ร่วมกับ สปสช.

5.3 Capacity Building

– สร้างความร่วมมือในต่างประเทศพัฒนาบุคลากรในหัวข้อที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต เช่น Food for dysphagia, Palliative nutrition, Food and nutrition for longevity

– การดึงทุนต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา (ทุนระดับบัณฑิตศึกษา จาก PTFI)

5.4 Sustainable City & Community (Climate change)

– โครงการพลิกฟื้นวิถีสังคมและระบบนิเวศสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (RISE)

– การศึกษาวิจัย ด้าน Biodiversity for food and nutrition ร่วมกับ CGIAR

– INMU-ETH Joint unit

3. โครงการของส่วนงานร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit มหาวิทยาลัย

1. การศึกษา

– PhD. Program Doctor in Functional Food and Nutrition (International Program)

– Rutgers University and Institute of Nutrition “Food and Sustainability: Study Abroad”

– UMASS, Amherst (Department of food science) Food texture engineering and plant-based protein

– Tokyo University of Marine Science and Technology Collaboration (Researcher and student mobility)

2. การวิจัย

– Joint unit (INMU-ETH)- One health, safe guarding global microbiome

– Joint unit (INMU-HARVARD)

– โรงงานอาหารต้นแบบมาตรฐาน GMP เพื่อนวัตกรรมและการวิจัย

– เสริมสร้างการวิจัยเชิงพื้นที่ เช่น กาญจนบุรี (Co-faculty Possibility)

– Micronutrient Biomarkers Consensus-Building Program

– การเข้าร่วม Microbiota Vault Initiative ETH (Biodiversity preservation, One Health Concept)

– Johns Hopkins University research collaboration

– การเตรียมการเพื่อการจัดตั้ง CRA/CRO ด้านอาหาร

3. บริการวิชาการ และส่งเสริม Community Engagement

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing”

– Training on Food and Nutrition Security: Rockefeller, FAO, WHO

– IAEA Regional Training Course on Applications of Stable Isotope Techniques to Assess Protein Quality of Sustainable Food Sources for Improving Maternal and Child Nutrition in Asia

– การอบรมผู้สัมผัสและประกอบการด้านอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

4. Campus Operations

– สนับสนุนความก้าวหน้าทางสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น โครงการ R2R INMU Clinic

– ส่งเสริม Digital Skill ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

– ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต แก่บุคลากร

– มีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 37/2566 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 37/2566 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (A 108) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1.การดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานเสนอไว้ใน University Council Visit 2

1. ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
2. โครงการจัดทำห้อง Sleep Lab และ Core Facility เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยด้าน Chronobiology (Sleep Laboratory & Chronobiology Core Facility)
3. ยื่นสมัครขอรับรางวัล TQC Plus และ TQA โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยและพัฒนาวัคซีน Phase 1-2
4. โครงการภายใต้ Reinventing University

–  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ

– จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม Upskill/Re-Skill ทางด้านการผลิตชีววัตถุ การตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุและวัคซีน

– อาคารวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-3

5. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต Recombinant Protein และยาชีววัตถุ (Biologics)

– อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรกระบวนการผลิตโปรตีน/Biologics

– เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับ TRL4 ที่ผ่านการทดสอบในระดับสัตว์ทดลอง

– การพัฒนาต้นแบบระดับอุตสาหกรรม หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือจำหน่ายเชิงพาณิชย์

2.เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster

1. Health & Wellness

1.1 Innovation in Health & Wellness

-โครงการพัฒนาการวิจัยผลิตวัคซีนต้นน้ำ

-การพัฒนายาเกี่ยวกับระบบประสาท และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษา

2. แผนโครงการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals: SDGs

2.1 Capacity Building

-โครงการขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL3)

-โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาชนิดเชื้อตายโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง

-โครงการห้องปฏิบัติการ viral vector

3. โครงการของส่วนงานที่ร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit ของมหาวิทยาลัย

3.1 การศึกษา

โครงการปรับปรุงรายวิชาทางด้าน biologics & vaccine เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความรู้และการเรียนรู้เฉพาะบุคคล – SDGs4 Quality education

3.2 การวิจัย

-โครงการขยายพันธุ์ แม่พันธ์กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1 – SDGs2-Zero hunger

-โครงการพัฒนาปรับปรุงมันสำปะหลังสายพันธุ์พิรุณ – SDG2-Zero hunger

3.3 บริการวิชาการ และส่งเสริม Community Engagement

-แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย – SDGs3 Good health and Well-being

-โครงการพบผู้ป่วยธาลัสซีเมีย-รพ.ศูนย์นครปฐม – SDGs3 Good health and Well-being

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 36/2566 ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 36/2566 ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 4 อาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ 2
      1.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
      1.2 สร้างกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักเรียนให้มีความสุขกับการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้
      1.3 การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
      1.4 จัดหาแผนคุ้มครองสวัสดิภาพ-อุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนและผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
      1.5 พัฒนาระบบ IT Infrastructure ในการรับสมัครนักเรียน เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน

2. เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster: การระดมสมอง MU The Way Forward 2022
1. Health & Wellness
1.1 กำหนด Concept ของหลักสูตร Health & Wellness
      – โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล มีการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพ Health Science, Food Science, Health and Life Skills, Physical Education, Arts and Music
2. Structure & HR Resource
2.1 การปรับโครงสร้าง
      – ปรับโครงสร้างเงินเดือนให้กับบุคลากร
2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
      – ส่งบุคลากรเข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
3. แผนโครงการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals: SDGs
3.1 Sustainable City & Community (Climate change)
      – กิจกรรมไร้ผนังของนักเรียน (Week without Walls) นักเรียนเกรด 11 ได้มีโอกาสทำรถเข็นให้สุนัข กิจกรรมวีลแชร์สัตว์พิการ โครงการ Pet Rescue จังหวัดนครราชสีมา
      – นักเรียนอาสายุวกาชาด ได้ไปเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด และล้างทำความสะอาดบ่อเต่า ซึ่งเป็นที่อาศัยของเต่าก่อนปล่อยลงสู่ทะเล
      – กิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนได้ไปทาสีอาคารโรงเรียนที่โรงเรียนวัดหนองปลาไหล จังหวัดนครปฐม
3. โครงการของส่วนงานที่ร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit ของมหาวิทยาลัย
1. การศึกษา
      – หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเรียนการสอน วิชา Environmental Science สำหรับนักเรียน เกรด 10 ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความยั่งยืน (Sustainability) นิเวศวิทยา (Ecology) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
2. การวิจัย
      – Capstone Project ของนักเรียน และได้ขอความอนุเคราะห์คำปรึกษาจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. บริการวิชาการ และส่งเสริม Community Engagement
      – ครูแนะแนวเยี่ยมนักเรียนตามห้องเรียนทุก 3 เดือน / นักเรียนปรึกษาครูแนะแนวเพื่อเลือก วิชาเลือก (Electives) และการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา / กิจกรรม Alumni Homecoming และ Parent Workshops
4. Campus Operations
      – ดูแลกำกับเรื่องมลภาวะ เช่น ฝุ่น PM2.5 การฝึกซ้อมหนีไฟ (Fire Drill) เตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายภายในโรงเรียน (Lock Down)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 35/2566 ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่ 35/2566 ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายและแผนการดำเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ 2

1.1 พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย” จำนวน 4 โครงการ นำสู่ผลลัพธ์นโยบายระดับประเทศ

1.2 พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “พื้นที่เด็กและครอบครัว” จำนวน 2 โครงการ นำสู่ผลลัพธ์นโยบายระดับท้องถิ่นและประเทศ

1.3 พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “วัฒนธรรมองค์กรในความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวของคนในองค์กร” จำนวน 2 โครงการ นำสู่การขยายผลรูปแบบนำร่อง สู่การปฏิบัติในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และการเชื่อมโยงสู่แนวทาง Happy workplace

1.4 พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” 4 โครงการ ได้แก่ ความยากจนเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เทคโนโลยี IT และอุบัติเหตุ-ความรุนแรง-ภัยพิบัติ

1.5 ขยายผลการเรียนตลอดชีวิตของสังคมไทย อย่างน้อยให้ได้ 20 หลักสูตร และครอบคลุมผู้เรียน 20,000 คน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลการประกอบการของสถาบัน เป็นบวก และสนับสนุนการพัฒนา “ธุรกิจเพื่อสังคม” ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับทุกปี

2. เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022

1. Health & Wellness

1.1 กำหนด Concept ของหลักสูตร Health & Wellness

– สถาบันฯ ได้เปิดหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ Health & Wellness จำนวน 12 หลักสูตร

1.2 Innovation in Health & Wellness

– Website ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยออนไลน์

– Website ประเมินทักษะ EF วัยรุ่นออนไลน์

– Website ประเมินสติเด็กปฐมวัยออนไลน์

2. Structure & HR Resource

2.1 การปรับโครงสร้าง

– สถาบันฯ ได้ปรับโครงสร้างเพื่อนำไปสู่การประกอบการบริการที่ยั่งยืน โดยจัดตั้งงานใหม่ “งานประกอบการสังคม และเครือข่ายสัมพันธ์” เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักของสถาบันฯ

– การทบทวนการจัดโครงสร้างบริหารของคณะฯ (ตามวาระคณบดี)

2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

– โครงการจ้างผู้เกษียณฯ ที่ยังสามารถช่วยงานสถาบันได้ต่อ

– โครงการสร้างงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลพิเศษ เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

3. Social Enterprise

3.1 จัดตั้งบริษัทรูปแบบ Social Enterprise และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

– โครงการตลาดเรียนรู้้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสองแสนคน : การสร้างฐานสมาชิก NICFD โยงใยความสัมพันธ์สร้างเครือข่าย

– โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีแปรรูปผลไม้ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอาชีพของเยาวชนนอกระบบนครนายก

4. แผนโครงการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals: SDGs

4.1 Inclusiveness

– โครงการ Inclusive early life : care, development and policy การพัฒนาสุขภาพ พัฒนาการ การเรียนรู้เด็กทั้งมวล และนำสู่การขับเคลื่อนนโยบายทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

– ขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียน Inclusive และขยายพื้นที่ปฏิบัติการระดับจังหวัด โครงการต้นแบบการเรียนร่วมเด็กพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยการพัฒนารูปแบบการจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเด็กทั้งมวล (Inclusive child care)

– โครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต (Center for Early Childhood Trauma and Resilience)

4.2 Capacity Building

– ความสุขในการทำงานขององค์กรและภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรเอกชน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

4.3  Sustainable City & Community (Climate change)

– โครงการเฝ้าระวังผลกระทบนโยบายรัฐและการลงทุนที่่นำสู่วิกฤตเด็กและครอบครัว

– โครงการเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและการแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและครอบครัว ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด COVID-19 และหลังวิกฤต

– โครงการการขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง

– โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลเด็กปฐมวัยเทศบาลหนองข่า จังหวัดอำนาจเจริญ

3. โครงการของส่วนงานที่ร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit ของมหาวิทยาลัย

1. การศึกษา

– สถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการนำ SDG เข้าสู่กระบวนการการสอนและการเรียนรู้ในทุกระดับ

2. การวิจัย

– Cluster 1 โครงการการปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย (Reform in early childhood education)

– Cluster 2 พื้นที่เด็กและครอบครัว (Child and Family Space : CFS)

– Cluster 3 องค์กรรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family responsibility: CCFR)

– Cluster 4 ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ยั่งยืน (Child’s Brain Protection from Unsustainable Economic and Technology Growth : CBPU)

3. บริการวิชาการ และส่งเสริม Community Engagement

– การขยายฐานสมาชิกการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 200,000 คน

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (EF: Executive Function) ในเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี สำหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา (ต้นแบบ) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

– โครงการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21

– โครงการพื้นที่พัฒนาเด็กและครอบครัว “เล่น เรียนรู้ คู่ ธรรมชาติ”

– โครงการต้นแบบสถานศึกษา/ชุมชน 10 ทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยเรียน