มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท WHA Group เข้าประชุมหารือจัดตั้ง Centralized Warehouse เพื่อโรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 5 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้ง Centralized Warehouse เพื่อโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ และ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันสำหรับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังกลางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ ที่จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และต้นทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางระบบออนไลน์

การจัดตั้ง Centralized Warehouse เพื่อโรงพยาบาลศิริราช ในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังจะให้เป็นหนึ่งในโครงการ Start Up ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นต้นแบบของการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพของโรงพยาบาลและองค์กรด้านสุขภาพในประเทศไทย แนวทางการจัดตั้งจะเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีความพร้อมด้านการบริการโลจิสติกส์ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Logistic Hub)
2. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub)
3. ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power)
4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform Hub)