สภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแก่ส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2566 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 602 ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในปี 2566 มีส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2566 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้

พร้อมนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Leadership Excellence Award จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ