พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 – 2570 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 599/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future”

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Gemma Edgar Counsellor (Development) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและพูดถึงการสนับสนุนในด้าน SDGs ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธารา วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ขึ้นเพื่อรับฟังแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาด้านความยั่งยืนและกรอบการดำเนินงาน จากนักวิชาการด้านสังคมศึกษา รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยและคณะในสายสังคมศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ทั้งในด้านการวิจัย การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ภายในงาน มีการเสวนาหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ Sustainable Deans’ Talk” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยถึงทิศทาง มุมมองของการขับเคลื่อนและอนาคตในประเด็นความยั่งยืนและพัฒนาการในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และบทบาทของศาสตร์ด้านสังคมและความสัมพันธ์กับความยั่งยืน การเสวนา The Launch of Sustainability Report and Book โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาหัวข้อ Students’ Views on Social Sciences and Sustainability” โดย พระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ พระบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณณัฐดนัย สุบิน นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสายธาร ชัยพรแก้ว นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสุทธิพงษ์ ไชยนาท นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานและมุมมองด้านความยั่งยืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาหัวข้อ Opportunities Forum” โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ และคุณยลดา สวนยศ นักต่อสู้เพื่อสิทธิเพศหลากหลาย เพื่อพูดคุยถึงประเด็นชีวิตและโอกาสในชีวิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิถีแห่งอาชีพสุขภาพ การเมือง และครอบครัว  และการเสวนาหัวข้อ The Better Forum: สื่อกับการขับเคลื่อนสังคม” โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี รองประธานกรรมการบริษัท เดอะเบทเทอร์ นิวส์ จำกัด และอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท เดอะเบทเทอร์ นิวส์ จำกัด

พิธีทำบุญสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีฯ อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร ผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากมูลนิธิราชสุดา บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากนั้น ­ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MU Endowment Kick-off Day ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน MU Endowment Fund Kick-off Day ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงที่มาของกองทุนมหิดลยั่งยืน และความสำคัญที่กองทุนนี้จะสร้างขึ้นเพื่อความพร้อมในอนาคต (Future Ready) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MACM Hall) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง “การเชื่อมต่อความแข็งแกร่งของชาวมหิดลอย่างยั่งยืน” และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษเรื่อง “ต้นน้ำแห่งการสร้าง (สร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต) กับ Impact มหาศาลที่อาจพลิกประเทศให้เปลี่ยนไปตลอดกาล” จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ไล่ตามอนาคต ภารกิจของนักวิจัยที่ไม่มีใครเคยรู้” รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “สร้างพยาบาล สร้างความยั่งยืนทางสุขภาพของคนไทย” และนายวรินทร์ อาจวิไล (ครูต้นกล้วย) ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ตัวโน้ตเชื่อมต่ออนาคต”

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อสร้างการรับรู้ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” (Wisdom of the Land) และนำไปสู่การระดมทุนเพื่อจัดตั้ง กองทุนมหิดลยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งกองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol University Endowment Fund) โดยเป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล บนแนวคิด Future Ready ทุกความเป็นไปได้ในอนาคต เริ่มด้วยการสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย กองทุนมหิดลยั่งยืน ต้องการขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งการ “สร้าง” ของมหาวิทยาลัยมหิดล บน 3 แกนหลัก ได้แก่ การสร้างคน การสร้างปัญญา และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ และสร้าง Impact ที่ดีต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต โดยพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม บิณฑบาตรับการถวายภัตตาหารและสิ่งของ พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายมาลัยราชสักการะ จุดธุปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” และเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่สอง)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่สอง โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลเบิก นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 (วันแรก)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันแรก โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน) พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 ราย พระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 7 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ 11 รูป บัณฑิตกลุ่มพิเศษ จำนวน 4 ราย และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล รอบเช้า จำนวน 1,665 ราย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และรอบบ่าย จำนวน 1,575 ราย ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อชุด ใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไท ซึ่งเป็นการแสดง Body Percussion ผสมกับดนตรีจีนและภาษามือประกอบการแสดง

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 256ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปีการศึกษา 2565 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน  4 ท่าน ได้แก่
1ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน)
3. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุษณี วิบุลผลประเสริฐ ป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี
4ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภณ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023 กล่าวเปิดงาน และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Decade of Action” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะ​แพทยศาสตร์​โรงพยาบาล​รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง คณะ​แพทยศาสตร์​โรงพยาบาล​รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ​และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด มาเป็นแนวทางในการจัดงาน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสวนาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน