มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล Champion KM Faculty

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีส่วนงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. คณะกายภาพบำบัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นผู้รับรางวัล

2. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้รับรางวัล

3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล

ทั้งนี้ ระบบ Digital KM Masterclass เป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรม Champion KM Faculty ประจำปี 2565 เพื่อค้นหาส่วนงานที่มีบุคลากรเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ Digital KM Masterclass ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 พฤศจิกายน 2565 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ได้รับรางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565