ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ ๓๒ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • D.E.A. (Sciences Criminelles-กฎหมายอาญา) L’Université des Sciences Sociales de Toulouse, ฝรั่งเศส
 • Doctorat en Droit (Mention Très Honorable-เกียรตินิยมดีมาก L’Université des Sciences Sociales de Toulouse, ฝรั่งเศส

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๑
 • ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)(สธท-TIJ) (องค์การมหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎไทย