วิดีโอการนำเสนอ 2565

นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 586 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 586 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 585 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 585 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
 
 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 584 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 584 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
รายงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 584
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการศึกษา การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 583 วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 582 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 582
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายด้าน Marketing & Endowment Fund การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๑ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการบริหารสินทรัพย์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๑ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๘๐
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๘๐ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๙ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๗๗ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๖ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๗๖ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐
เป็นต้นไป