ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ติดต่อ

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๐-๗๕๕๕
  • E-mail : deandt@mahidol.ac.th